DIGITAL PRESENTATION GROUPS:

1)Swati
   Kunjika
   Ruturaj
   Rishabh

2)Deepansh
   Annu
   Rohit
   Pratikhya
   Ishan

3)Ank
   Prashant
   Abhishek
   Gulshan

4)Ankur
   Himanshu
   Chintan
   Aman

5)Nishu
   Jatan
   Saif Ullah
   Lokesh 

 6)Blooty
   Yatti

7)Shreya
   Vipul
   Ankit
   Anshul
   Mohit

8)Pranay
   Pratik
   Aleem
   Lakshay

9)Srinath
   Nishit
   Aakash
   Suhas

10)Anuj
   Arpit
   Vigya
   Abhimanyu
   Arpit

11)Praveen
   Gaurav
   Abhik

CLASS PRESENTATION GROUPS:

1)Sumit
   Love
   Sandeep
   Md. Saif

2)Ananay
   Deepanshu
   Vivek
   Sankalp

3)Rakesh
   Samkit
   Abhijeet